SAOKIM PARTNER APP

Ứng dụng dành cho việc quản lý Referral một cách chuyên nghiệp. Sao Kim Premium Partner cho phép đối tác bán hàng và doanh nghiệp cùng quản lý các cơ hội bán hàng trên một nền tảng thuận tiện, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

FEATURED WORK

SERVICES

UI Design

UX Design

Content Management Systems

Responsive Design